4 ธันวาคม 2566สีและสถานะ:
กำลังใช้งาน
จอง
คืนห้อง
คืนห้องล่าช้า
ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ติดต่อครูผู้รับผิดชอบทุกครั้งก่อนการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
2. หากทำการจองห้องแล้ว ไม่มาใช้ตามเวลาที่จองไว้ 3 ครั้ง รหัสนิสิตที่ทำการจองจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน
3. ในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ห้องถ่ายทอดสด ครั้งละไม่เกิน 3 ชม. ห้องสร้างสรรค์เสียง ครั้งละไม่เกิน 3 ชม. ห้องบันทึกเสียง ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
4. หากคืนห้องช้ากว่าเวลากำหนด 10 นาที ทำให้รายการจองที่อยู่ถัดไปนั้นหลุดจากระบบ รหัสนิสิตที่ทำการคืนห้องช้าจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์
5. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำในการใช้งานห้อง โปรแกรม ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆสามารถแจ้งครูผู้ดูแลได้ทันที เบอร์โทรศัพท์ 054466666 ต่อ 3809

      Broadcast ใช้แทนชื่อห้อง ถ่ายทอดสด
      ComRoom ใช้แทนชื่อห้อง ห้องปฏิบ้ติการคอมพิวเตอร์
      SoundMusic ใช้แทนชื่อห้อง ห้องสร้างสรรค์เสียงและดนตรี
      SoundRadio ใช้แทนชื่อห้อง ห้องถ่ายทอดรายการวิทยุ
      Sound_Rec ใช้แทนชื่อห้อง ห้องบันทึกเสียง
      StuRoom ใช้แทนชื่อห้อง ห้องสำหรับงานกิจกรรมนิสิต


ห้อง/เวลา08.3009.0009.3010.0010.3011.0011.3012.0012.3013.0013.3014.0014.3015.0015.3016.0016.3017.00
17.3018.0018.3019.00
Broadcast1
Broadcast2
ComRoom1
ComRoom2
ComRoom3
ComRoom4
ComRoom5
ComRoom6
SoundMusic
SoundRadio
Sound_Rec1
Sound_Rec2
StuRoom
=